សិក្ខាសាលាដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលក្រមង៉ុយ


This is the translation from the post about Seminar on Technical and Vocational Education and Training (TVET).

សិក្ខាសាលាស្តី​ពី

“ លទ្ធភាពទទួលបាន និងភាពពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការអប់រំ​​បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស​ និង  វិជ្ជាជីវៈ  នៅកម្ពុជា ”

25-27 តុលា នៅ វិទ្យាស្ថានជាតិ អប់រំ ភ្នំពេញ

(ស្ថិតនៅ ផ្លូវនរោត្តម កែង ផ្លូវសុរាម្រឹត)

មជ្ឈមណ្ឌល​ក្រម​ង៉ុយ ដោយ​មាន​ការ​ឧបត្ថម​ពីអង្គ​ការ UNESCO និង ILO សហការ​ជា​មួយ​ក្រសួង​​ការងារ​​​និង​​បណ្តុះ​​បណ្តាល​វិជ្ជា​ជីវៈ និង ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​​និង​កីឡា​ នឹង​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលា​​មួយ​​នៅ​ថ្ងៃ ២៥២៧ តុលា ឆ្នាំ ២០១០ ខាង​មុខ​នេះ នៅ​វិទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ​អប់រំ​ភ្នំ​ពេញ ។ ទន្ទឹម​នឹង​សិក្ខា​សាលា​នេះ មាន​តាំង​ពិព័រ​ណ៌បច្ចេក​ទេស​មួយចំនួន​​ធំផង​ដែរ ។​ សិក្ខា​សាលា​នេះ​នឹង​ប្រមូល​ផ្តុំ​អ្នក​​តំណាង​​ជាច្រើន​​ដែល​​មក​​​ពី​​ក្រសួង ស្ថាប័ន​អន្តរ​ជាតិ ស្ថាប័ន​អប់រំប​ណ្តុះប​ណ្តាល អង្គ​ការ​ក្រៅ​រដ្ឋា​ភិបាល សមាគម​និង​​សហគ្រាសឯ​កជន ដើម្បី​នឹង​ចែក​រំលែក​ព័ត៌​មាន​និង​បទ​ពិសោធ​របស់ខ្លួនក្នុង​ទិស​ធ្វើ​ឲ្យ មតិ​មហា​ជន​​ចាប់​​អារម្មណ៍​កាន់តែខ្លាំងឡើង ចំពោះ​ការ​អប់រំ​បណ្តុះ​បណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ ហើយនិងដើម្បីជំរុញ​ឲ្យ​វិស័យ​​នេះ មាន​ប្រជា​ប្រិយ​បណ្តា​យុវ​ជន ទាក់ទាញយុវជនមកចូលរៀន​បច្ចេកទេសកាន់តែច្រើន​ឡើង​ ។​ជារួមមតិទូទៅទទួលស្គាល់ថា ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​អប់រំបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជា មិនទាន់ផ្សារភ្ជាប់ ហើយ​និង​ឆ្លើយ​បាន​ទៅ​តំរូវ​ការនៃទីផ្សារការងារ ដែលនឹងត្រូវរីកជាចាំបាច់ ដើម្បីអភិវវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច​រឹងមាំ ប្រណាំង​ប្រជែង​គេបាន។

សិក្ខា​សាលានេះ ផ្តោតទៅលើការបង្កើតឲ្យមានវេទិកាមួយសំរាប់ចែករំលែកសមិទ្ធិល្អៗ ព័ត៌មាន​និង​​បទពិសោធផ្សេងៗ ដើម្បីនឹងបង្កើតយន្តកម្មបំផុសអារម្មណ៍យុវជននិងសាធារណជន ទៅ​រក​ការ​​បណ្តុះ​បណ្តាល ។ ជាមួយគ្នានេះ នឹងមានការរៀបចំគ្រឹះបង្ករលក្ខណៈសម្របសម្រួលឲ្យមាន ការ​ចុះ​សំរុងគ្នា​ប្រសើរ​រវាង​អ្នកដែល​ពាក់​ព័ន្ធចូលរួមក្នុងវិស័យនេះ ។

យើង​មានជំនឿថា ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ​ នឹងអាចបង្ហាញ​កាន់តែ​ច្បាស់​ឡើងនូវ​នាទី​​ដ៏មានតំលៃរបស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ​បើសិនណាជាយុវជនយើងកាន់តែច្រើនឡើង ​បាន​ទទួល​នូវការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ល្អប្រស៊ីនឹងប្រភពការងារ ទាំងខាងផ្នែកតំរេះទូទៅ ទាំង​ខាង​ជំនាញ​ណាមួយ រហូត​ដល់អាចទទួល​ការងារមួយបានក្នុងសហគ្រាស ឫ​មាន​លទ្ធភាព​ប្រកប​អាជីវកម្ម​បានដោយខ្លួនឯង ។​​

(*) មជ្ឈមណ្ឌលក្រមង៉ុយ(CKN) ចាប់ដំណើរការរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ ។ CKN ជាស្ថាប័ន​បណ្តុះ​បណ្តាល​បច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈកំរិតមធ្យមបច្ចេកទេស ផ្នែក អគ្គិសនី អេឡិចត្រនិច អូតូម៉ាទិច ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ថែទាំ​សហ​គ្រាស អគ្គិសនីជនបទ ថាមពលកកើតឡើងវិញ ។ល។

ជាទស្សនៈ មជ្ឈមណ្ឌលក្រមង៉ុយផ្តោតខ្លាំងទៅលើការអភិវ្ឍន៍ចរិតមនុស្សនិងស្មារតី ។ យើងខំ​បណ្តុះ​បណ្តាល​គ្រូ​ដោយ​ខ្លួនឯង ហើយជាពិសេសអ្នកគ្រូបច្ចេកទេស។ វិធីសាស្រ្តបណ្តុះបណ្តាល​ឈរ​នៅ​លើគ្រឹះបី៖ ទ្រឹស្តី បច្ចេកទស​អនុវត្ត និងការងារ ។ នៅតាមទីតាំង៥កន្លែងរបស់ខ្លួន​ និងតាម​សហ​គ្រាស​ជាដៃគូ CKN ជំរុញឲ្យសិស្សទៅធ្វើកម្មសិក្សា និងបំពេញការងារ នៅក្នុងការដ្ឋានផ្សេងៗ៖ អគ្គិសនីជនបទ ថែរក្សាគ្រឿងក្នុងសហគ្រាស វគ្គចល័តនៅខេត្ត ( ​ដើម្បី​ឲ្យ​យុវជននៅជនបទអាច​រៀនបច្ចេកទេស​បាន ) ។ CKN បានសហការជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗ ដូចជា ធនាគារ​ពិភព​លោក UNESCO TOTAL OIF (Organisation Internationale Fracophonie) Fondem, Schneider Electric,… ជាប្រណិត CKN ខំធ្វើការផ្ទេរ បច្ចេកទេសពីក្រៅចូលមកកម្ពុជា តាមរយៈបេសសករពីក្រៅចូលមកបង្រៀននៅក្នុង មជ្ឈមណ្ឌល និងតាម​រយៈគ្រូមជ្ឈមណ្ឌលទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅប្រទេសបារាំង​ ។

អាស័យដ្ឋាន :    មជ្ឈមណ្ឌលក្រមង៉ុយ (CKN) ­(*) # 58A ផ្លូវ 318 សង្កាត់​ទួលស្វាយព្រៃ២ ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ 023 987 843/ 011 748 983/ Email: ptm.ckn@online.com.kh/ Web: ckncambodia.org

មជឈមណ្ឌ ល្រកមង៉ុយ េ􀆽យមនករឧបតថមភពីអងគករ UNESCO និង ILO សហករជមួយ្រកសួង
ករងរនិងបណុ្ត ះប􀇁្ត លវជិ ជ ជីវៈ និង ្រកសួងអប់រ ំ យុវជននិងកី􀇔 នឹងេរៀបចំសិកខ 􀇒􀇎មួយេនៃថង
២៥-២៧ តុ􀇎 ឆន ំ ២០១០ ខងមុខេនះ េនវទិ យ􀇒ថ នជតិអប់រភំ ំនេពញ ។ ទនឹទមនឹងសិកខ ស􀇎េនះ
មន􀇂ំងពិព័រណ៌ បេចចកេទសមួយធំផងែដរ ។ សិកខ􀇒􀇎េនះនឹង្របមូល្របជុំអនកតំ􀇁ងជេ្រចើនែដល
មកពី្រកសួង 􀇒ថ ប័នអន្តរជតិ 􀇒ថ ប័នជតិអប់របំ ណុ្ត ះប􀇁្ត ល អងគករេ្រករ􀆽្ឋ ភិបល សមគមនិង
សហ្រគសឯកជន េដើមបីនឹងែចករែំលកព័ត៌មននិងបទពិេ􀇒ធរបស់ខួ្លន កុនងទិសេធើ្វឲយមតិម􀇓ជនចប់
􀇕រមមណ៍ កន់ែតខ្ល ំងេឡើង ចំេពះករអប់របំ ណុ្ត ះប􀇁្ត លបេចចកេទសវជិ ជ ជីវៈ េហើយនិងេដើមបីជំរុញឲយ
វសិ ័យេនះ មន្របជ្របិយប􀇁្ត យុវជន ទក់ទញយុវជនមកចូលេរៀនបេចចកេទសកន់ែតេ្រចើនេឡើង ។
េ􀆽យេហតុយុវជនជរមួ 􀆽ក់ខួ្លនេនឆង យពីមុខរបរបេចចកេទស មតិទូេទេ្រចើនសនិន􀆽្ឋ នថ ករបណុ្ត ះ
ប􀇁្ត លអប់របំ េចចកេទសវជិ ជ ជីវៈេនកមុពជ ពុំទន់ផ􀇜រមំជប់េហើយនិងពុំទន់េឆើ្លយបនខ្ល ំងក្ល េនេឡើយ
េទនឹងតំរវូ ករៃនទីផ􀇜រករងរ ែដលនឹង្រតូវរកី ជចំបច់ េដើមបីអភិវវឌ􀆌េសដ្ឋកិចចផលិត្រប􀇁ំង្របែជង
េគបន។
សិកខ 􀇒􀇎េនះ េផ្ត តេទេលើករបេងើកតឲយមនេវទិកមួយសំ􀇍ប់ែចករែំលកសមិទិធលៗ្អ ព័ត៌មន
និងបទពិេ􀇒ធេផ􀆞ងៗ េដើមបីនឹងបេងើកតយន្តកមមបំផុស􀇕រមមណ៍ យុវជននិង􀇒ធរណជន ឲយឈនេទរក
ករបណុ្ត ះប􀇁្ត ល ។ ជមួយគន េនះ នឹងមនករេរៀបចំ្រគឹះបងករលកខណៈស្រមបស្រមួល ឲយមនករចុះ
ស្រមុងគន ្របេសើរែថមេទៀត រ􀇏ងអនកែដលពក់ព័នធចូលរមួ កុនងវសិ ័យេនះ ។
េយើងមនជំេនឿថ ករបណុ្ត ះប􀇁្ត លបេចចកេទសវជិ ជ ជីវៈ នឹង􀇕ចបំេពញកន់ែតចបស់េឡើងនូវ
នទីដ៏មនតំៃលរបស់ខួ្លនកុនងករអភិវឌ􀆌ន៍កមុពជ េបើសិន􀇁ជយុវជនេយើងកន់ែតេ្រចើនេឡើង បនទទួល
នូវករបណុ្ត ះប􀇁្ត លល្រ្អ បសីុនឹង្របភពករងរ ទំងខងែផនកត្រមិះទូេទ ទំងខងជំនញ􀇁មួយ រហូត
ដល់􀇕ចទទួលករងរមួយបនកុនងសហ្រគស ឬមនលទធភព្របកប􀇕ជីវកមមបនេ􀆽យខួ្លនឯង ។
􀇕សយ័ 􀆽្ឋ ន : មជឈមណ្ឌ ល្រកមងុ៉យ (CKN) (*) # 58A ផូ្លវ 318 សងក ត់ទួល􀇒្វ យៃ្រព២ ភំនេពញ
ទូរស័ពទៈ 023 987 843/ 011 748 983/ Email: ptm.ckn@online.com.kh/ Web: ckncambodia.org
(*) មជឈមណ្ឌ ល្រកមងុ៉យ(CKN) ចប់ដំេណើ រកររបស់ខួ្លនេនកមុពជ កុនងឆន ំ ១៩៩៨ ។ CKN ជ􀇒ថ ប័នបណុ្ត ះ
ប􀇁្ត លបេចកច េទសនិងវជិ ជ ជីវៈកំរតិ មធយមបេចកច េទស ែផនក អគិគសនី េអឡិច្រតនិច អូតូម៉ទិច ម៉សីុន្រតជក់ ែថទំ
សហ្រគស អគិសគ នីជនបទ ថមពលករេកើតេឡើងវញិ ។ល។
ជទស􀆞នៈ មជឈមណ្ឌ ល្រកមងុ៉យេផ្ត តខ្ល ំងេទេលើករអភិវឌ􀆌ន៍ចរតិ មនុស􀆞និង􀇒ម រតី ។ េយើងខំបណុ្ត ះប􀇁្ត ល្រគូ
េហើយជពិេសសអនក្រគូបេចចកេទស ។ វធិ ី􀇒្រសប្ត ណុ្ត ះប􀇁្ត លឈរេនេលើ្រគឹះបី៖ ្រទឹសី ្ត បេចកច ទសអនុវត្ត
និងករងរ ។ េន􀇂មទី􀇂ំង៥កែន្លងរបស់ខួន្ល និង􀇂មសហ្រគសជៃដគូ CKNជំរញុ ឲយសិស􀆞េទេធើក្វ មមសិក􀇜
និងបំេពញករងរ េនកុងន ករ􀆽្ឋ នេផ􀆞ងៗ៖ អគិសគ នីជនបទ ែថរក􀇜េ្រគ􀈠ងកុនងសហ្រគស វគគចល័តេនេខត ្ត ( េដើមបីឲយ
យុវជនេនជនបទ􀇕ចេរៀនបេចចកេទសបន ) ។ CKN បនសហករជមួយ􀇒ថ ប័នអន្តរជតិធំៗ ដូចជ ធនគរពិភព
េ􀇎ក UNESCO TOTAL OIF (Organisation Internationale Francophonie) Fondem, Schneider Electric,…។
ជ្របណិ ត CKN ខំេធើក្វ រេផរទ បេចចកេទសពីេ្រកចូលមកកមុពជ 􀇂មរយៈេបសកកមពម ីេ្រកចូលមកបេ្រង􀈣នេនកុនង
មជឈមណ្ឌ ល និង􀇂មរយៈ្រគូមជឈមណ្ឌ លេទេធើក្វ មមសិក􀇜េនេ្រក្របេទស ។
Advertisements

About Saoyuth

A graduate in Media Management with experiences working as a reporter with local and international news institutions, a multimedia team leader and a TV Producer for a LIVE News Show. Currently, I am a freelance video maker and social media consultant.

Posted on October 20, 2010, in Inform and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: